Best Poker Hands of Final Table PokerStars Championship Sochi 2017 No Limit Texas Holdem. Poker Players: Pavel Shirshikov, Seyed Ghavam, Vladimir Troyanovskiy, Dmitry Vitkind, Timur Bubnov.